*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش شیمی مواد غذایی

5630

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

پروتئین خام(CP)- مواد غذایی

4500

2

کلسیم(Ca)- مواد غذایی

4501

3

فسفرکل(P)- مواد غذایی

4502

4

خاکستر کل(Ash)- مواد غذایی

4503

5

خاکستر نامحلول در اسید- مواد غذایی

4504

6

نمک(NaCl) - مواد غذایی

4505

7

ازت آزاد(TVN)- مواد غذایی

4506

8

رطوبت- مواد غذایی

4507

9

ماده خشک(D.M)- مواد غذایی

4508

10

فیبر خام(C.F)- مواد غذایی

4509

11

چربی(E.E)- مواد غذایی

4510

12

کربوهیدرات- مواد غذایی

4511

13

فعالیت آنزیم اوره آز- سویا

4512

14

حلالیت پروتئین در محلول *KOH- سویا

4513

15

حلالیت پروتئین در محلول  KOH- سویا

4514

16

پراکسید در چربی استخراج شده- مواد غذایی

4515

17

تشخیص کیفی اوره- مواد غذایی

4516

18

تشخیص کمی اوره- مواد غذایی

4517

19

NDF- مواد غذایی

4518

20

ADF- مواد غذایی

4519

21

انرژی متابولیسمی- مواد غذایی

4520

22

انرژی خام- مواد غذایی

4521

23

pH - مواد غذایی

4522

24

اسیدیته-دانه های روغنی

4523

25

کلرید(Cl)- مواد غذایی

4524

26

اندازه گیری ناخالصی های نامحلول-روغن

4525

27

دانسیته- روغن

4526

28

کافئین- چای

4527

29

عدد تیوباربیتوریک اسید(TBA)-بافت

4528

30

رطوبت-روغن

4529

31

نیتروژن- مواد غذایی

4530

32

درصد آب و لرد- روغن

4531

33

پراکسید-روغن

4532

34

انرژی-روغن

4533

35

اسیدیته-روغن

4534

36

رطوبت- عسل

4535

37

ساکارز- عسل

4536

38

انرژی- عسل

4537

39

قند کل-عسل

4538

40

PH -عسل

4539

41

اسیدیته-عسل

4540

42

قندهای احیا کننده قبل از هیدرولیز-عسل

4541

43

خاکستر-عسل

4542

44

هدایت الکتریکی- عسل

4543

45

نسبت فروکتوز به گلوکز-عسل

4544

46

فعالیت دیاستازی عسل(کیفی)

4545

47

فعالیت دیاستازی عسل(کمی)

4546

48

هیدروکسی متیل فورفورال(کمی)-عسل

4547

49

ازت اوره شیر (MUN)

4548

50

فسفر قابل جذب

4549

51

سدیم(Na)- مواد غذایی

4550

52

پتاسیم(K)-مواد غذایی

4551

53

فلوئور(F)-مواد غذایی

4552

54

پروتئین قابل هضم*-مواد غذایی

4553

55

درصد خلوص

4554

56

فسفر محلول در آب- مواد غذایی

4555

57

فسفاتاز شیر

4556

58

هیستامین-مواد غذایی

4557

59

پروتئین رده C-مواد غذایی

4558

60

آفلاتوکسینB و G به روش (HPLC)

4559

61

آفلاتوکسین(Total)

4560

62

اکراتوکسین A

4561

63

فسفر محلول در اسید سیتریک-مواد غذایی

4562

64

محاسبه انرژی

4563

65

Gas test

4564

66

پروتئین قابل هضم-مواد غذایی

4565

67

خاکستر نامحلول در اسید- سویا

4566

68

رطوبت- سویا

4567

69

ماده خشک(D.M)- سویا

4568

70

چربی(E.E)- سویا

4569

71

شاخص پراکندگی پروتئین(PDI)-سویا

4570

72

تشخیص کمی اوره- سویا

4571

73

رطوبت- چای

4572

74

خاکستر کل(Ash)- چای

4573

75

خاکستر محلول و نامحلول چای در آب به نسبت خاکستر کل

4574

76

خاکستر نامحلول چای در اسید

4575

77

قلیائیت خاکستر چای محلول در آب

4576

78

فیبر چای

4577

79

وزن مخصوص-روغن

4578

80

ضریب شکست-روغن

4579

81

مواد خارجی-عسل

4580

82

هیدروکسی متیل فورفورال(کیفی)-عسل

4581

83

پروتئین خام(C.P)-سویا

4582

84

فیبر خام(C.F)-سویا

4583

85

خاکستر کل(Ash)-سویا

4584

86

رطوبت-دی کلسیم فسفات

4585

87

مواد نامحلول در اسید کلریدریک(DCP)

4586

88

کلسیم(Ca)-دی کلسیم فسفات

4587

89

فسفر کل(P)-دی کلسیم فسفات

4588

90

فسفر محلول در اسید سیتریک-DCP

4589

91

فسفر محلول در آب-DCP

4590

92

pH-دی کلسیم فسفات

4591

93

تشخیص اوره-دی کلسیم فسفات

4592

94

رطوبت-مونو کلسیم فسفات

4593

95

مواد نامحلول در اسید کلریدریک(MCP)

4594

96

pH محلول 1% در آب- MCP

4595

97

فسفر کل(P)- مونو کلسیم فسفات

4596

98

فسفر محلول در اسید سیتریک 2%-MCP

4597

99

فسفر محلول در آب-MCP

4598

100

کلسیم(Ca)-مونو کلسیم فسفات

4599

101

رطوبت- خاویار

5500

102

اندازه گیری نمک- خاویار

5501

103

ازت آزاد(TVN)- خاویار

5502

104

سرب (Pb)-خاویار

5503

105

جیوه (Hg)- خاویار

5504

106

کادمیوم(Cd)- خاویار

5505

107

آزمون مواد خارجی-خوراک دام و طیور

5506

108

منیزیم(Mg)-مواد غذایی

5507

فرمت : pdf حجم :64.60254 KB

آزمایشات بخش شیمی مواد غذایی