*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش آب و پساب

4285

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

-pH  آب/پساب

4800

2

دما- آب/پساب

4801

3

دما- هوا

4802

4

DO- آب/پساب

4803

5

BOD5- آب/پساب

4804

6

COD- آب/پساب

4805

7

نیترات(NO3)- آب/پساب

4806

8

نیتریت(NO2)- آب/پساب

4807

9

کل جامدات (TS)- آب/پساب

4808

10

کل جامدات محلول (TDS)- آب/پساب

4809

11

کل جامدات معلق (TSS)- آب/پساب

4810

12

قابلیت ته نشینی جامدات (SS)- آب/پساب

4811

13

جامدات معلق فرار(VSS)- آب/پساب

4812

14

رنگ- آب/پساب

4813

15

کدورت Turbidity- آب/پساب

4814

16

هدایت الکتریکی(EC)- آب/پساب

4815

17

سختی کل- آب/پساب

4816

18

سختی دائم- آب/پساب

4817

19

سختی موقت- آب/پساب

4818

20

دانسیته- آب/پساب

4819

21

CO2- آب/پساب

4820

22

سولفید هیدروژن(H2S)- آب/پساب

4821

23

TOC- آب/پساب

4822

24

قلیائیت فنل- آب/پساب

4823

25

قلیائیت کل- آب/پساب

4824

26

آمونیاک(NH3)- آب/پساب

4825

27

روغن و چربی(O&G)- آب/پساب

4826

28

سورفکتانت(MBAS)- آب/پساب

4827

29

نسبت جذب سدیم(SAR)- آب/پساب

4828

30

شوریSalinity- آب/پساب

4829

31

کلسیم(Ca)- آب/پساب

4830

32

منیزیوم(Mg)- آب/پساب

4831

33

سولفات(SO4)- آب/پساب

4832

34

سدیم(Na)- آب/پساب

4833

35

پتاسیم(K)- آب/پساب

4834

36

آمونیوم(NH4)- آب/پساب

4835

37

فسفات کل(PO4)- آب/پساب

4836

38

پرمنگنات مصرفی(MnO4)- آب/پساب

4837

39

آهن دو ظرفیتی(Fe2 )- آب/پساب

4838

40

آهن سه ظرفیتی(Fe3 )- آب/پساب

4839

41

آهن کل(Fe)- آب/پساب

4840

42

منگنز(Mn)- آب/پساب

4841

43

کلرید(Cl)- آب/پساب

4842

44

درصد ازت کل(TN)- آب/پساب

4843

45

ازت کل(TN)- آب/پساب

4844

46

کلر آزاد- آب/پساب

4845

47

فلوراید(F)- آب/پساب

4846

48

کلروفیل  a- آب/پساب

4847

49

درصد متانول و اتانول- آب/پساب

4848

50

دبی- آب/پساب

4849

51

شدت بو-آب

4850

52

فسفر محلول کل- آب/پساب

4851

53

بیکربنات(HCO3)- آب/پساب

4852

54

کربنات(CO3)- آب/پساب

4853

55

سیلیس (SiO2)- آب/پساب

4854

56

سولفیت(SO3)- آب/پساب

4855

57

روغن((Oil- آب/پساب

4856

58

TON- آب/پساب

4857

59

فسفر آلی محلول- آب/پساب

4858

60

فسفر کل(TP)- آب/پساب

4859

61

کل فسفر آلی- آب/پساب

4860

62

اسیدیته- آب/پساب

4861

63

جارتست پساب

4862

64

جارتست آب

4863

65

فنل- آب/پساب

4864

66

فرمالدئید- آب/پساب

4865

67

PCBs- آب/پساب

4866

68

کل هیدروکربنهای نفتی(TPH)- آب/پساب

4867

69

سموم کلره- آب/پساب

4868

70

سموم فسفره- آب/پساب

4869

71

سیانید (CN) -آب/پساب

4870

72

فسفر محلول- آب/پساب

4871

73

کلسیم(Ca)بر حسب CaCO3- آب/پساب

4872

74

نیتروژن کل غیرآلی

4873

75

MTBE

4874

76

سولفید- آب/پساب

4875

77

اندازه گیری نمک درآب

4876

78

هیدروکسید OH--آب

4877

فرمت : pdf حجم :50.97949 KB

آزمایشات بخش آب و پساب