*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش انگل شناسی

4999

انگل شناسی علم مطالعه ریخت شناسی، سیر تکاملی، اهمیت و بیماریزایی انگلها اعم از تک یاخته ها، بندپایان و کرمها و نیز درمان و کنترل بیماریهای ناشی از آنهاست .آزمایشات انگل شناسی خون و مدفوع که در آزمایشگاه علوم حیاتی دکتر میراعلمی قابل انجام می باشد شامل موارد زیر می باشد:

رديف

نام آزمون

كد آزمون

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

آزمایش مستقیم جهت جستجوی تخم انگل و تک یاخته ها در مدفوع

4600

9

شمارش تخم انگل در گرم (EPG)

4608

2

گسترش خون جهت جستجوی تک یاخته های خونی

4601

10

شمارش تخم انگل در گرم (EPG)

4609

3

آزمایش مستقیم جهت جستجوی انگل های جلدی

4602

11

اسمیر

4610

4

آزمایش مستقیم جهت جستجوی انگل در ماهی

4603

12

جستجوی نوزوما در زنبور عسل

4611

5

شمارش ائوسیست در گرم (OPG)

4604

13

جستجوی آکاراپیس وودی در زنبور عسل

4612

6

شمارش ائوسیست در گرم (OPG)

4605

14

جستجوی Sarcocystis  در گوشت

4613

7

شمارش لارو در گرم (LPG)

4606

15

جستجوی انگلی در آب

4614

8

رنگ آمیزی گیمسا

4607

16

کوکسیدیوز

4615فرمت : pdf حجم :36.33789 KB

آزمایشات بخش انگل شناسی