*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

آزمایشات بخش خاک

4475

رديف

نام آزمون

كد آزمون

1

pH-خاک

4700

2

رطوبت- خاک

4701

3

هدایت الکتریکی(EC)-خاک

4702

4

درصد مواد آلی-خاک

4703

5

درصد کربن آلی-خاک

4704

6

ازت کل(TN)-خاک

4705

7

کلسیم(Ca)-خاک

4706

8

منیزیم(Mg)- خاک

4707

9

فسفرکل(TP)-خاک

4708

10

کل مواد محلول(TDS) -خاک

4709

11

قلیائیت کل- خاک

4710

12

سختی کل(TH)- خاک

4711

13

کلرور(Cl)-خاک

4712

14

سولفات(SO4)- خاک

4713

15

آمونیاک(NH3)-خاک

4714

16

نیترات(NO3)-خاک

4715

17

نیتریت(NO2)-خاک

4716

18

سیلیس(SiO2)- خاک

4717

19

سدیم(Na)- خاک

4718

20

پتاسیم کل(K)-خاک

4719

21

افت حرارتی L.O.I-خاک

4720

22

K2O-خاک

4721

23

Na2O-خاک

4722

24

P2O5-خاک

4723

25

Fe2O3-خاک

4724

26

Al2O3-خاک

4725

27

اندازه گیری گچ- خاک

4726

28

O&G- خاک

4727

29

اوره- خاک

4728

30

بی کربنات- خاک

4729

31

MLVSS- لجن

4730

32

MLSS- لجن

4731

33

بافت خاک

4732

34

نسبت C/N

4733

35

فسفر قابل جذب-خاک

4734

36

پتاسیم محلول-خاک

4735

37

پتاسیم قابل جذب-خاک

4736

فرمت : pdf حجم :43.78418 KB