*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

تشخیص تقلبات مواد غذایی به روش بافت شناسی

1401
استفاده از ضمائم آلايشي نامطلوب حيوانات كشتاري (مانند ريه، پستان، بافتهاي نرم سر، طحال، اند امهاي داخل حفره شكمي گاو, سنگدان مرغ و غيره) به جاي گوشت در تهيه فرآوردههاي گوشتي حرارت ديده تقلب محســوب ميشــود و سبب غير قابل مصرف بودن آنها ميگردد. زيرا اين بافتها ارزش غذايي كمي دارند و مي توانند بار ميكروبي زيادي را به همراه داشته باشند. از این رو با استفاده از روشهای بافت شناسی می توان تقلبات مواد غذایی را ردیابی نمود.

تشخیص تقلبات مواد غذایی به روش بافت شناسی