*****ساعت پذیرش نمونه: شنبه تا پنجشنبه بغیر از تعطیلات رسمی از ساعت 9:00 الی 18:00*****  ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه های:   کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دام، طیور و آبزیان(سرولوژی و تعیین سن واکسن، انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی خون)  *****آزمونهای میکروبیولوژی(کشت میکروبی و آنتی بیوگرام طیور و ماهی، پاتوژنها، مواد غذایی و شیر، آب و پساب، تحقیقاتی)  *****سم شناسی(اندازه گیری سموم قارچی به روش HPLC، تعیین پتانسیل مواد شیمیایی و دارویی)  *****ژنتیک و تحقیقات مولکولی PCR (تشخیص بیماریها و کشف تقلبات مواد غذایی)  *****شیمی (آنالیز خوراک دام، طیور، آبزیان و انسان-آنالیز آب، پساب و خاک)  *****سنجش فلزات سنگین(مواد غذایی، آب، پساب، خاک در رنج ppm و ppb)  *****آسیب شناسی تشخیصی و بافت شناسی مقایسه ای  

Nano-Fe3O4@SiO2supported ionic liquid as an efficient catalyst forthe synthesis of 1,3-thiazolidin-4-ones under solvent-free conditions

1152

Nano-Fe3O4@SiO2supported ionic liquid as an efficient catalyst forthe synthesis of 1,3-thiazolidin-4-ones under solvent-free conditions


Naghmeh Azgomi, Masoud Mokhtary∗Department of Chemistry, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht,


abstract:

A magnetically supported ionic liquid on Fe3O4@SiO2nanoparticles (MNPs@ SiO2-IL) was synthesized andevaluated as a recoverable catalyst for the one-pot synthesis of 1,3-thiazolidin-4-ones in high to excellentyield under solvent-free conditions. The MNPs@SiO2-IL catalyst was characterized via Fourier transforminfrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermal gravimetric analysis (TGA), transmissionelectron microscopy (TEM) and vibrating sample magnetometer (VSM). Moreover, the catalyst could beeasily recovered by magnetic separation and recycled for 10 times without significant loss of its catalyticactivity.


Keywords:Fe3O4@SiO2nanoparticles1,3-Thiazolidin-4-oneIonic liquidSolvent-freeMulticomponent reaction

فرمت : pdf حجم :2213.805 KB